Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest zapisem zasad i warunków przebiegu oraz uczestnictwa w wyścigu rowerowym Wataha Ultra Race "Wiosna".

 2. Zakup pakietu startowego i podpis przy odbiorze pakietu są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Założenia Wataha Ultra Race "Wiosna":
  - popularyzacja aktywności fizycznej i sportu, a w szczególności kolarstwa długodystansowego,
  - popularyzacja zdrowia i zdrowego trybu życia,
  - popularyzacja walorów regionu świętokrzyskiego.

 4. Wyścig Wataha Ultra Race "Wiosna" odbędzie się w dniach 22-24 marca 2024 r.

 5. Biuro Zawodów - Ośrodek wypoczynku i rekreacji Rejów, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 6. Wataha Ultra Race - Wiosna" ma charakter ultra maratonu rowerowego, z regułą samowystarczalności.

 7. Mogą brać w nim udział wyłącznie osoby, które dokonają zakupu pakietu startowego oraz zaakceptują pisemnie regulamin i oświadczenie uczestnika, składając podpis przy odbiorze pakietu startowego

 8. Są trzy trasy, o długości ok. 330 km, ok. 230 km i ok. 130 km.

 9. Trasa jest poprowadzona głównie po drogach utwardzonych i częściowo po nieutwardzonych.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zasady wyścigu Wataha Ultra Race

 1. Życie i zdrowie, każdego z zawodników są priorytetem dla organizatorów i uczestników wyścigu.

 2. Dopuszczalna, a w niektórych sytuacjach konieczna jest pomoc wśród zawodników. W sytuacjach awaryjnych na trasie, a przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 3. Start w wyścigu jest dobrowolny i możliwy po opłaceniu pakietu startowego.

 4. Do startu dopuszczone będą osoby, które opłaciły pakiet startowy, podpisały odbiór pakietu i pojawiły się na starcie w bazie zawodów, ze sprawnym rowerem w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu startu.

 5. Odbiór pakietu startowego, wraz z własnoręcznym podpisem odbioru, jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, oświadczenia uczestnika oraz informacji zawartych w komunikacie startowym, których treść dostępna jest na stronie organizatora www.wathultrarace.pl w zakładce "maratony"

 6. Udział w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub pojeździe, napędzanym wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

 7. W wyścigu mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez objawów chorobowych.

 8. Uczestnik wyścigu startuje w nim na własną odpowiedzialność, mając świadomość swojego stanu zdrowia, możliwości fizycznych i psychicznych oraz dodatkowe umiejętności przetrwania w zmiennych warunkach pogodowych i niskich temperaturach. Posiada odpowiedni sprzęt i odzież dostosowane do warunków. Posiada wystarczające umiejętności kolarskie oraz doświadczenie w jeździe długodystansowej w wymagających warunkach terenowych i pogodowych.

 9. Uczestnik wyścigu zna prawo o ruchu drogowym i startuje w nim posiadając umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i poza nimi.

 10. Uczestnik będzie ponosił wszelkie konsekwencje swoich działań w trakcie trwania wyścigu na trasie oraz w bazie zawodów.

 11. Uczestnik potwierdza udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i akceptację regulaminu pisemną zgodą przed startem wyścigu, przy odbiorze pakietu startowego.

 12. Najważniejszym i decydującym ostatecznie o regułach maratonu dokumentem wyścigu jest KOMUNIKAT STARTOWY, który zostanie rozesłany uczestnikom drogą mailową oraz zamieszczony do pobrania na stronie internetowej maratonu przed startem.

Rejestracja uczestników - pakiet startowy - opłata

 1. Zgłoszenie udziału w Wataha Ultra Race "Wiosna" należy dokonać poprzez zakup pakietu startowego na stronie wyścigu: www.watahaultrarace.pl w zakładce PAKIETY STARTOWE, wybierając odpowiedni pakiet i dodając go do koszyka.

 2. Należy podać wszystkie wymagane dane. Adres email do rejestracji konta w sklepie wyścigu. Oraz w tytule przelewu:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail i telefon kontaktowy uczestnika.

 3. Rejestracja zostanie uruchomiona w "preorderze", a następnie 6 marca 2024 r. zostaną uruchomione oficjalne zapisy.

 4. Pakiet startowy - uprawnia do startu w wiosennym maratonie rowerowym Wataha Ultra Race "Wiosna".

 5. Pakiet startowy zawiera trzy trasy do wyboru, wybraną trasę można zmienić podczas trwania maratonu w podanym punkcie tras.

 6. Opłata za pakiet startowy w wysokości 350 zł jest podstawą do rejestracji uczestnika wyścigu, nadania numeru i umieszczenia jego imienia i nazwiska na liście startowej.

 7. Opłaty za pakiety nie będą podlegały zwrotowi.

 8. Opłacony pakiet startowy, gwarantuje miejsce na liście startowej.

 9. Koszulka "Wiosna" dostępna będzie w pakiecie startowym do 10 marca 2024, po tym terminie pakiet nie będzie zawierał koszulki. Istnieje możliwość zamówienia koszulki, podczas rejestracji do 10 marca 2024.

 10. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Przy jednorazowej zmianie uczestnika, organizator nie pobiera opłaty administracyjnej.

Przebieg wyścigu

 1. Start wyścigu: 23 marca 2024 roku, od godz. 7:00 w trzech grupach zawodników, dla każdej z tras.

 2. Pakiety można będzie odbierać: 22 marca 2024 r., od godz. 18.00, lub 23 marca 2024 r. przed startem, od godz. 06.00

 3. Dostępne są trzy trasy o różnych długościach do wyboru przed startem wyścigu.

 4. Zmiany trasy można dokonać na podanym przez organizatora kilometrze dla każdej z tras.

 5. Limit czasowy podany jest dla każdej z tras. Liczony jest od momentu startu.

 6. Trasa nie jest oznakowana w terenie.

 7. Czas przejazdu zawodnika liczony jest od startu do momentu pojawienia się go na mecie.

 8. Zawodnicy będą mieć możliwość pobrania plików *.gpx obu tras, które można wgrać w dowolne urządzenie nawigacyjne lub smartfon z oprogramowaniem nawigacyjnym.

 9. Ostateczne pliki gpx, wraz z komunikatem startowym zostaną rozesłane zawodnikom na podane przy rejestracji adresy mailowe.

 10. Uczestnicy zostaną wyposażeni w nadajnik GPS tracker dostarczony przez organizatora, który będzie wskazywać jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 11. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową, do której link zostanie podany do użytku publicznego.

 12. Wyścig ma formułę samowystarczalności i należy jej przestrzegać nie przyjmując wsparcia z zewnątrz.

 13. Zawodnik sam decyduje o wyborze trasy i sposobie jej pokonywania.

 14. Istnieje możliwość opuszczenia trasy z powodu niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu,
  w którym się ją opuściło.

 15. Na trasie będzie funkcjonował samochód wsparcia. Nie jest to forma wsparcia uczestników wyścigu, a jedynie niezbędna (ze względu na warunki wiosenne, a co za tym idzie - bezpieczeństwo zawodników) usługa logistyczna po zakończeniu przez zawodnika wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego postanowienia, np. w zależności od przebiegu wyścigu i warunków na trasie.

 16. Dopuszczalna jest zmiana odcinków trasy przez organizatora przed i podczas wyścigu, co zostanie zakomunikowane zawodnikom.

 17. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu oraz płynnemu pokonywaniu trasy (np. natrafiając na: wiatrołom, wypadek drogowy, silne oblodzenie, poważnie uszkodzoną drogę przez maszyny zrywkowe, podtopienie terenu i inne zagrażające życiu lub zdrowiu sytuacje), należy samodzielnie opuścić niebezpieczny odcinek i znaleźć bezpieczny objazd. Organizator w takiej, uzasadnionej sytuacji nie będzie ponosił konsekwencji wobec zawodnika z powodu zmiany trasy. Założeniem tras Watahy jest płynne pokonywanie dystansów w warunkach wiosennych.

Samochód wsparcia

 1. Na trasach maratonu będzie funkcjonował samochód wsparcia - bus osobowy zaopatrzony w miejsce dla zawodników i ich rowerów.

 2. Z samochodu wsparcia może skorzystać tylko uczestnik rezygnujący z dalszego udziału w wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego postanowienia, np. w zależności od przebiegu wyścigu i warunków na trasie.

 3. Samochód wsparcia będzie obsługiwany przez operatora (przewoźnika), którego zadaniem będzie zlokalizowanie zawodnika (po uprzednim kontakcie zawodnika i przekazaniu swojego położenia) rezygnującego z dalszego udziału w wyścigu i dostarczenie go wraz z rowerem do bazy zawodów.

 4. Zawodnik rezygnujący z udziału w wyścigu i chcący skorzystać z samochodu wsparcia musi skontaktować się z operatorem (nr telefonu operatora podany będzie w komunikacie startowym) i podać mu swoje położenie.

 5. Samochód wsparcia przyjedzie możliwie blisko zawodnika, na tyle, na ile pozwoli na to teren i przepisy, dlatego należy przemieścić się do ustalonego punktu spotkania.

 6. Operator samochodu wsparcia (przewoźnik) dołoży wszelkich starań do zabezpieczenia sprzętu rowerowego, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu.

 7. Samochód wsparcia może jednorazowo zabrać do 3 osób z rowerami.

 8. Zakup pakietu, oraz podpis przy odbiorze pakietu są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zobowiązania uczestników

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play, sportowej rywalizacji oraz zasad regulaminu Wataha Ultra Race "Zima".

 2. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do pokonania trasy bez wsparcia z zewnątrz.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do pomocy innym uczestnikom wyścigu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 5. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu na mecie lub niezwłocznego odesłania (na wskazany w komunikacie startowym adres firmy Poltrax) po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 7. W przypadku uszkodzenia, utraty lub braku zwrotu nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 600 zł.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne i nie pozostawiania na trasie śmieci, a także akcesoriów, odzieży lub sprzętu rowerowego. Organizator nie będzie wykluczał ze społeczności wyścigu osób nie przestrzegających tych zasad, celem wypracowania w przyszłości właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną i społeczną tych osób.

 9. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 10. Uczestnik zamierzający skorzystać z samochodu wsparcia jest świadomy, że operator samochodu (przewoźnik) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu.

 11. Zaleca się posiadanie ważnej, polisy OC.

Zobowiązania Organizatora

 1. Rejestracja uczestników wyścigu Wataha Ultra Race "Wiosna"

 2. Przekazanie każdemu uczestnikowi pakietu startowego zawierającego akcesoria związane z wyścigiem Wataha Ultra Race "Wiosna".

 3. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS tracker i udostępnienia linku strony zawodów.

 4. Zapewnienie wyników zawodów.

 5. Udostępnienie tras w formie pliku *.gpx.

 6. Odprawa zawodników przed startem.

 7. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.

 8. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego "Wilczy Głód" na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety.

 9. Zapewnienie posiłku "Żerowanie" - impreza integracyjna.

 10. Propagowanie wśród społeczności wyścigu właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną, społeczną i sportową.

 11. Organizator zobowiązuje się do oczyszczenia trasy ze śmieci pozostałych po wyścigu.

  Pozostałe wytyczne i informacje zawarte zostaną w komunikacie startowym.

Organizator

Właścicielem i organizatorem Wataha Ultra Race jest podmiot prawny:

 • PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki
  ul. Janosika 167
  92-108 Łódź
  NIP 728 288 08 59
  KRS 0001081698

Kontakt

 • Mateusz Szafraniec
  +48 | 795 785 676
  watahaultrarace@gmail.com
  www.watahaultrarace.pl

Regulamin ultramaratonu rowerowego
Wataha ultra race "Wiosna" 2024