Regulamin

postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym umieszczonym w następującej domenie: https://www.watahaultrarace.pl zwanego dalej „Sklepem”, a także zasady ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.

 2. Administratorem Sklepu jest FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki, ul. Giewont 82 A, 92-116 Łódź, KRS 0000509641, NIP 7282797609

 3. Sklep internetowy umieszczony pod adresem https://www.watahaultrarace.pl umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

 4. Regulaminowi podlega sprzedaż towarów i usług świadczone w Serwisie.

 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Zamawiającego z niektórych Usług udostępnianych w Sklepie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej (email).

 6. Zamawiający przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zakupu w Sklepie lub rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 8. Każdy Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

 9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie https://www.watahaultrarace.pl w zakładce REGULAMIN SKLEPU.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym, a FUNDACJĄ PLACE4BABY, ul. Giewont 82 A, 92-116 Łódź, KRS 0000509641, NIP 7282797609

 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

zasady ZAKUPÓW

 1. Sklep znajdujący się pod adresem https://www.watahaultrarace.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji dokonanych zakupów jest zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.watahaultrarace.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk.

 4. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 5. Zamawiający po umieszczeniu określonego produktu lub produktów w wirtualnym koszyku powinien dokonać wypełnienie formularza zamówienia z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

 6. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

 7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

 8. Sklep Internetowy https://www.watahaultrarace.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, z tym że, zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 9. Ceny podawane w Sklepie https://www.watahaultrarace.pl są cenami w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, którego stawkę określają obowiązujące przepisy podatkowe. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 10. Sklep https://www.watahaultrarace.pl wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

 11. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego do samodzielnego wydruku.

PŁATNOŚCI I CENY

 1. Sklep rozpocznie realizację zamówienia po jego opłaceniu przez Zamawiającego.

 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Sklep każdorazowo określa w formularzu zamówienia na podstawie zsumowania ceny produktu lub produktów i wybranej przez Zamawiającego sposobu wysyłki zamówienia.

 3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem: przelewu elektronicznego , na numer konta bankowego: 31 2530 0008 2059 1068 2831 0001, którego właścicielem jest FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki, ul. Giewont 82 A, 92-116 Łódź, KRS 0000509641, NIP 7282797609

 4. Sklep https://www.watahaultrarace.pl udostępnia Zamawiającemu odpowiedni formularz transakcji. W razie wniesienia przez Zamawiającego opłaty w wysokości wyższej niż określona w formularzu zamówienia, Sklep zwraca nadwyżkę Zamawiającemu.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 tygodni. W przypadku zamówień oznaczonych informacją „na stanie” czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

 2. Zamawiający otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zawarcia transakcji.

 3. Proces potwierdzenia złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez pracowników

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni. W przypadku zamówień oznaczonych informacją „na stanie” czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

 5. Zamawiający otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zawarcia transakcji.

 6. Proces potwierdzenia złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez pracowników https://www.watahaultrarace.pl kompletności wysłanych danych, skontaktowaniu się za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych z Zamawiającym celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

 7. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego wystarczają do realizacji zamówienia, zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia.

 8. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar.

 9. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony.

 10. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu. kompletności wysłanych danych, skontaktowaniu się za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych z Zamawiającym celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

 11. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego wystarczają do realizacji zamówienia, zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia.

 12. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar.

 13. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony.

 14. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.

REKLAMACJE

 1. W przypadku znalezienia przez Zamawiającego w towarze wad, Sklep zaleca odesłanie zakupionego towaru na adres: FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki, ul. Giewont 82 A, 92-116 Łódź, KRS 0000509641, NIP 7282797609

 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej należy dołączyć „Wniosek o uznanie reklamacji” oraz dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na w/w adres przesyłki z reklamowanym produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.

 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku opłat rejestracyjnych i startowych zastosowanie mają regulaminy poszczególnych wydarzeń dostępne na stronach https://www.watahaultrarace.pl oraz https://www.watahaultrarace.pl

 2. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Zamawiającemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrotowi nie będą podlegać dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

 3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić towar w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

 4. Zamawiający odstępując od Umowy, poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sklepu https://www.watahaultrarace.pl

 5. Możliwość dokonania zwrotu lub wymiany istnieje tylko dla produktów uniwersalnych. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotom.

 6. Adres zwrotu:
  FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki, ul. Giewont 82 A, 92-116 Łódź, KRS 0000509641, NIP 7282797609

OCHRONA DANYCH

 1. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności

OCHRONA DANYCH

 1. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Sklep https://www.watahaultrarace.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu – nie stanowi zmiany Regulaminu.

 3. Sklep https://www.watahaultrarace.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

Regulamin sklepu internetowego
Wataha ultra race

Returns

REPLACEMENT


If you received defective, damaged, or incorrect products, please contact us at email@example.com and provide a photo of the products that you received to confirm the condition of your order. Our team will provide replacement assistance.

If your order experienced problems with shipping or delivery, please reach out via email. To receive timely assistance, please provide your order number and confirm your full shipping address in your information form.

Please contact us regarding any assistance you require within 30 days of your order’s purchase date. After 30 days we are unable to guarantee that return, refund, or replacement assistance can be offered to remediate the order issue you experienced.

RETURNS


We only accept the return of orders that are unopened, unused, and within 60 days of their delivery.

You are entitled to cancel your order within 14 days without giving any reason for doing so. In order to exercise your right of cancellation, you must inform us of your decision by means of a clear statement.

You can inform us of your decision by e-mail email@example.com

We will reimburse you no later than 30 days from the day on which we receive the returned goods. We will use the same means of payment as you used for the order, and you will not incur any fees for such reimbursement.

_