Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest zapisem zasad i warunków przebiegu oraz uczestnictwa w wyścigu rowerowym Wataha Ultra Race - Droga do Piekła.

 2. Zakup pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Założenia Wataha Ultra Race - Droga do Piekła:
  - popularyzacja aktywności fizycznej i sportu, a w szczególności ultra kolarstwa,
  - popularyzacja zdrowia i zdrowego trybu życia,
  - popularyzacja walorów regionu Ziemi Świętokrzyskiej i okolic.

 4. Wyścig Wataha Ultra Race odbędzie się w dniach 21-24 października 2022 r.

 5. Wyścig obywa się na terenie województwa świętokrzyskiego i częściowo mazowieckiego.

 6. Biuro Zawodów - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji ,,Rejów", Wioślarska 1, 26-100 Skarżysko-Kamienna

 7. Wataha Ultra Race - Droga do Piekła ma charakter ultra maratonu rowerowego, z regułą samowystarczalności.

 8. Mogą brać w nim udział wyłącznie osoby, które dokonają zakupu jednego z trzech pakietów startowych oraz zaakceptują pisemnie regulamin (przed startem).

 9. Trasy są trzy o długości ok. 100 km, ok. 200 km i 400 km.

 10. Trasa jest poprowadzona po drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zasady wyścigu Wataha Ultra Race - Droga do Piekła

 1. Życie i zdrowie, każdego z zawodników są priorytetem dla organizatorów i uczestników wyścigu.

 2. Dopuszczalna, a w niektórych sytuacjach konieczna jest pomoc wśród zawodników. W sytuacjach awaryjnych na trasie, a przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 3. Start w wyścigu jest dobrowolny i możliwy po opłaceniu jednego z trzech pakietów startowych.

 4. Udział w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub pojeździe, napędzanym wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

 5. W wyścigu mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez objawów chorobowych, zobowiązujące się przestrzegać (na trasie wyścigu i w bazie zawodów) w przypadku ogłoszenia reżimu sanitarnego..

 6. Uczestnik wyścigu startuje w nim na własną odpowiedzialność, mając świadomość swojego stanu zdrowia, możliwości fizycznych i psychicznych oraz dodatkowe umiejętności przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych. Posiada odpowiedni sprzęt i odzież, dostosowane do warunków pogodowych. Posiada wystarczające umiejętności kolarskie oraz doświadczenie w jeździe długodystansowej w zmiennych warunkach terenowych i pogodowych.

 7. Uczestnik wyścigu zna prawo o ruchu drogowym i startuje w nim posiadając umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i poza nimi.

 8. Uczestnik będzie ponosił wszelkie konsekwencje swoich działań w trakcie trwania wyścigu na trasie oraz w bazie zawodów.

 9. Uczestnik potwierdza udział w wyścigu na własną odpowiedzialność pisemną zgodą przed startem wyścigu.

Rejestracja uczestników - pakiet startowy - opłata

 1. Zgłoszenie udziału w Wataha Ultra Race - Droga do Piekła należy dokonać poprzez zakup pakietu startowego na stronie wyścigu: www.watahaultrarace.pl w zakładce PAKIETY STARTOWE.

 2. Należy podać wszystkie wymagane dane. Adres email do rejestracji konta w sklepie maratonu. Oraz w tytule przelewu za pakiet: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail i telefon kontaktowy uczestnika.

 3. Rejestracja zostanie uruchomiona 20 września 2022 r.

 4. Pakiet startowy - uprawnia do startu w październikowym maratonie rowerowym Wataha Ultra Race - Droga do Piekła

 5. Opłata za pakiety startowe wynosi odpowiednio 200zł, 300 zł, 350zł (100km, 200km, 400km) i jest podstawą do rejestracji uczestnika wyścigu, nadania numeru i umieszczenia jego imienia i nazwiska na liście startowej.

 6. Opłaty za pakiety nie będą podlegały zwrotowi.

 7. Nie opłacony pakiet w ciągu 3 dni będzie anulowany.

 8. Opłacony pakiet startowy gwarantuje miejsce na liście startowej.

 9. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Przy jednorazowej zmianie uczestnika, organizator nie pobiera opłaty administracyjnej.

Przebieg wyścigu

 1. Start wyścigu odbędzie się 22 października 2022 roku o godzinie 6:00 (400km) oraz 8.00 (100 i 200 km).
  Dostępne są trzy trasy o różnych długościach do wyboru.

 2. Limit czasowy wynosi 65 godzin na trasie 400 km, 24 godziny na trasie 200 km i 12 godzin na trasie 100 km. Liczony jest od momentu startu.

 3. Trasa nie jest oznakowana w terenie.

 4. Czas przejazdu zawodnika liczony jest od startu do momentu pojawienia się go na mecie.

 5. Zawodnicy będą mieć możliwość pobrania plików gpx obu tras, które można wgrać w dowolne urządzenie nawigacyjne lub smartfon z oprogramowaniem nawigacyjnym.

 6. Uczestnicy zostaną wyposażeni w nadajnik GPS tracker dostarczony przez organizatora, który będzie wskazywać jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 7. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową, do której link zostanie podany do użytku publicznego.

 8. Wyścig ma formułę samowystarczalności i należy jej przestrzegać nie przyjmując wsparcia z zewnątrz.

 9. Zawodnik sam decyduje o wyborze trasy i sposobie jej pokonywania.

 10. Istnieje możliwość opuszczenia trasy z powodu niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

 11. Dopuszczalna jest zmiana odcinków trasy przez organizatora podczas wyścigu, co zostanie zakomunikowane zawodnikom.

Odcinki specjalne

 1. Trasy Wataha Ultra Race - Droga do Piekła zawierają dwa odcinki specjalne: Czyściec i Piekło (zwane też segmentami).

 2. Segment Czyściec to odcinek specjalny z pomiarem czasu przejazdu i nałożonym limitem czasowym, którego zachowanie pozwala na ominięcie, na trasie segmentu Piekło.

 3. Segment Piekło to odcinek specjalny bardziej wymagający technicznie, niż pozostała część trasy.

 4. Każdy dystans (100 km, 200 km i 400 km), będzie zawierał dwie wersje trasy (dwa pliki): z segmentem Piekło i bez tego segmentu.

 5. Przekroczenie limitu czasowego segmentu Czyściec, kwalifikuje (skazuje) zawodnika na przejazd trasy z odcinkiem Piekło.

 6. Przekroczenie limitu czasowego segmentu Czyściec i nie przejechanie wersji trasy z odcinkiem Piekło jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

 7. Długości segmentów i limit czasowy segmentu Czyściec, będą podane dla każdej z tras osobno w ustalonym przez organizatora terminie.

Zobowiązania uczestników

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play, sportowej rywalizacji oraz zasad regulaminu Wataha Ultra Race - Droga do Piekła.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do pokonania trasy bez wsparcia z zewnątrz.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do pomocy innym uczestnikom wyścigu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 5. Uczestnik w chwili startu i podczas przejazdu jest zobowiązany posiadać dwie wersje trasy (dwa pliki): z segmentem Piekło i bez tego segmentu.

 6. Uczestnik po przekroczeniu limitu czasowego segmentu Czyściec, jest zobowiązany do przejazdu trasy z odcinkiem Piekło.

 7. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu na mecie lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 9. W przypadku uszkodzenia, utraty lub braku zwrotu nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 700 zł.

 10. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne i nie pozostawiania na trasie śmieci, a także akcesoriów, odzieży lub sprzętu rowerowego. Organizator nie będzie wykluczał ze społeczności wyścigu osób nie przestrzegających tych zasad, celem pomocy wypracowania w przyszłości właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną i społeczną tych osób.

 11. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 12. Organizator zaleca posiadanie ważnej polisy OC.

Zobowiązania Organizatora

 1. Rejestracja uczestników wyścigu Wataha Ultra Race - Droga do Piekła

 2. Przekazanie każdemu uczestnikowi pakietu startowego zawierającego akcesoria związane z wyścigiem Wataha Ultra Race - Droga do Piekła.

 3. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS tracker i udostępnienia linku strony zawodów.

 4. Zapewnienie wyników zawodów.

 5. Udostępnienie trasy w formie pliku gpx.

 6. Odprawa zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.

 7. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.

 8. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego "Wilczy Głód" na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety.

 9. Zapewnienie posiłku "Żerowanie" 21.10.2022 - impreza integracyjna i "ładowanie" kalorii przed startem.

 10. Propagowanie wśród społeczności wyścigu właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną, społeczną i sportową.

 11. Organizator zobowiązuje się do oczyszczenia trasy ze śmieci pozostałych po wyścigu.  Pozostałe wytyczne i informacje zawarte zostaną w komunikacie startowym.

Organizator

Właścicielem i organizatorem Wataha Ultra Race - Droga do Piekła jest podmiot prawny:

 • FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki
  ul. Giewont 82 A
  92-116 Łódź
  KRS 0000509641
  NIP 7282797609

kontakt

 • Mateusz Szafraniec
  +48 | 795 785 676
  watahaultrarace@gmail.com
  www.watahaultrarace.pl

Regulamin Wataha ultra race - dROGA DO PIEKŁA